Skip to content

Välkommen till MJF:s årsmöte!

by admin on februari 7th, 2013

Onsdagen den 6 mars kl. 17.00 har Miljöjournalisternas förening, MJF,
årsmöte. Som medlem är du varmt välkommen att delta.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ett tillfälle för
medlemmarna att göra sin stämma hörd.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet
2013. Det finns möjlighet att göra både små och mer tidskrävande
uppgifter och du är välkommen att vara med i styrelsen även om du inte
bor i Stockholm. Flertalet av styrelsens möten är telefonkonferenser.

På årsmötets dagordning står bland annat följande punkter:
•    Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän
tillika rösträknare
•    Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
•    Godkännande av dagordningen
•    Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
•    Revisorns rapport
•    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
•    Val av ordförande och övrig styrelse
•    Val av valberedning
•    Val av revisor och revisorssuppleant
•    Budget
•    Medlemsavgiftens storlek det nästföljande året
•    Inkomna motioner
•    Av medlemmarna under årsmötet väckta frågor

Du är välkommen att lämna en motion, mejla den i så fall till
styrelsen2012@miljojournalisterna.se, senast 4 mars.

Skicka också gärna ett mejl om du vill delta på årsmötet så att vi vet
hur många vi blir.

Tid: Onsdag 6 mars kl. 17.00
Plats: Naturskyddsförenings lokaler, Åsögatan 115, 2 tr, Stockholm

From → Okategoriserade

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS